สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
  The Cooperative Economics Society of Thailand

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5

          วันที่ 3-5  พฤศจิกายน 2566 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ  นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย  จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์(หลักสูตรใหม่)  รุ่นที่ 5  ณ   ห้องพิณทอง  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์  คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้ารับการอบรมจากหลากหลายสหกรณ์ทั่วทุกภาคให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม ทั้งหมด  52 ท่าน โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ทั้ง เรื่องหลักการวิธีการสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  การประเมินผลการควบคุมภายในและการวางแผนการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ความรู้เกี่ยวกับการเงินการบัญชีและการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง  เทคนิค  วิธีการตรวจสอบกิจการและการเขียนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ   มีวิทยากรอาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ    ผู้ช่วยศาสตาจารย์พรศักดิ์  โพธิอุโมงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์  นิตยพงศ์ชัย  ผู้ช่วยศาตราจารย์อัชญา  ไพคำนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา   ชัยวงศ์ อาจารย์  ดร.พัชรินทร์   สารมาท  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว ผู้ช่วยวิทยากร

จรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์

พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

          เมื่อวันที่ 26 ก.พ.66 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันนิบาตสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ"พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และตั้งปฏิญาณว่าจะสืบสานเจตนารมณ์ และธำรงไว้ซึ่งหลักการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะธำรงไว้ซึ่งความสมัครสมานสามัคคี ร่วมใจกันบริหารงานสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสียสละ อดทนและเป็นธรรม จะร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลสมาชิก ตลอดจนเผยแพร่อุดมการณ์หลักการ วิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลาย

โครงการประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5"

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทยได้จัดประชุมทางวิชาการ  "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรมในกระบวนการสหกรณ์อย่างไร"  โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 โดยคุณบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์  ประธานร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คพช.  การบรรยายพิเศษ  แนวทางส่งเสริมสหกรณ์ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

          พร้อมทั้งมีการอภิปราย เรื่อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์โดย นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่   ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  ประธานกรรมการชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด   ประธานชุมนุมสหกรณ์ร้านค้าแห่งประเทศไทย จำกัด ประธานชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย  จำกัด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 300 คน จากทั่วประเทศ

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4

          วันที่ 25-26  ธันวาคม 2565 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ  จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 3) ณ   ห้องพิณทอง  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์  คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้ารับการอบรมจากหลากหลายสหกรณ์ทั่วทุกภาคให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม  โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ทั้งเรื่องบทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  หลักการสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   การดำเนินกิจการของสหกรณ์   เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ   มีวิทยากรอาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ    ผู้ช่วยศาสตาาจารย์พรศักดิ์  โพธิอุโมงค์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา   ชัยวงศ์ และอาจารย์พัชรินทร์   สารมาท

ประชุมคณะกรรมการสมาคม เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ด้วยระบบคะแนนสะสม (Credit Point)

          เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม เพื่อร่วมกันพิจารณา เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ด้วยระบบคะแนนสะสม (Credit Point) ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยร่วมกับผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ในฐานะคณะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสมาคมฯมีส่วนสำคัญในการเสนอเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างเกณฑ์การเทียบคะแนนสะสม (Credit Point) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. คุณวุฒิการศึกษา 2. ประสบการณ์ และ 3. การฝึกอบรม มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับเกณฑ์ใหม่โดยให้เน้นเฉพาะการฝึกอบรม 4 หมวดวิชา คือ สหกรณ์ การบริหารธุรกิจ การเงินการบัญชี และกฎหมายสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3

วันที่ 5-6  พฤศจิกายน 2565 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ  จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 3) ณ   ห้องพิณทอง  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์  คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้ารับการอบรมจากหลากหลายสหกรณ์ทั่วทุกภาคให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม  โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ทั้งเรื่องบทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  หลักการสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   การดำเนินกิจการของสหกรณ์   เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ   มีวิทยากรอาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ    ผู้ช่วยศาสตาาจารย์พรศักดิ์  โพธิอุโมงค์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา   ชัยวงศ์ และอาจารย์พัชรินทร์   สารมาท

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ  จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 2) ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์  คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่โดย มีกำหนดจัด 2 วันคือ 20 และ 21 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมจากหลากหลายสหกรณ์ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม  โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ทั้งเรื่องบทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  หลักการสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   การดำเนินกิจการของสหกรณ์   เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ   มีวิทยากรอาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์  รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา   ชัยวงศ์ และอาจารย์พัชรินทร์   สารมาท

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ  นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์  คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่โดย มีกำหนดจัด 2 วันคือ 4 และ 5 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมจากหลากหลายสหกรณ์ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม  โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ทั้งเรื่องบทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  หลักการสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   การดำเนินกิจการของสหกรณ์   เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ   มีวิทยากรอาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์  รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา   ชัยวงศ์ และอาจารย์พัชรินทร์   สารมาท